I.V.F. + Eizellspende Besten Preis Preis, echte Kosten

I.V.F. + Eizellspende Besten Preis Preis

Kliniken Durchschnittspreis/Ab
Dunya IVF ( 23 Kadife Sokak, 99300, Kyrenia) 5500€
Arztgebühr Arztgebühr
Anästhesiegebühr Anästhesiegebühr
Ärzteteam Ärzteteam
Laborgebühren Laborgebühren
Klinikgebühren Klinikgebühren
Arzneimittel Arzneimittel
Ausstattung der Klinik Ausstattung der Klinik
Letztes Update: 2023-05-15

Dunya IVF

Kyrenia, Zypern